Ban hành phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại Đà Nẵng

  10/10/2019 - 09:21

Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của 5 địa phương: Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bến Tre, Cà Mau vừa mới được Chính phủ ban hành.

Theo phương án điều chỉnh, đến năm 2020 tổng diện tích đất nông nghiệp của toàn tỉnh Quảng Nam là 940.453ha, chiếm 88,93%; đất phi nông nghiệp chiếm 10,11% với diện tích đạt 106.915ha; có 58.100ha đất khu kinh tế và 88.615ha đất đô thị.

Về tổng diện tích đất nông nghiệp của toàn tỉnh Cà Mau đến năm 2020 sẽ là 458.683ha, chiếm 87,85%; đất phi nông nghiệp chiếm 11,27% với là 58.853ha; có 10.802ha đất khu kinh tế và 37.715ha đất đô thị.

Tại tỉnh Bến Tre, tổng diện tích đất nông nghiệp đến năm 2020 là 175.562ha, chiếm 73,31%; đất phi nông nghiệp chiếm 26,54% với 63.558ha; có 18.571ha đất đô thị.

quy hoạch sử dụng đất
Đà Nẵng là một trong 5 địa phương vừa được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Ảnh: Hữu Khá.

Tại TP. Đà Nẵng, tổng diện tích đất nông nghiệp đến năm 2020 là 67.507ha, chiếm 52,54%; tỷ lệ diện tích đất phi nông nghiệp là 47,02% với 60.420ha; có 1.130ha diện tích đất khu công nghệ cao và 25.059ha đất đô thị.

Đến năm 2020, tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương là 94.418ha, chiếm 56,6%; đất phi nông nghiệp chiếm 43,38% với 72.361ha và có 28.438ha đất đô thị.

5 địa phương trên được Chính phủ yêu cầu thực hiện điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của địa phương với các nội dung như: bản đồ, bảng biểu, số liệu, báo cáo thuyết minh tổng hợp theo chỉ tiêu các loại đất đã duyệt.

Đồng thời, tiến hành thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) theo hướng rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất để thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của địa phương.

Phải đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đáp ứng được quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, nhằm hướng tới phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh cũng như bảo vệ môi trường của địa phương.

Các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tăng cường thanh kiểm tra đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm.

(Theo Tuổi trẻ Online)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu