Thêm một cơ quan được quyền cấp sổ đỏ từ ngày 8/2/2021

  28/12/2020 - 05:09

Từ ngày 8/2/2021, theo quy định mới, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ được quyền cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ cho người dân.

Sẽ có thêm 1 cơ quan có quyền cấp sổ đỏ từ ngày 8/2/2021 

Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo Nghị định 148 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ hồng (quy định hiện hành chỉ có văn phòng đăng ký đất đai) sẽ bao gồm văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với những khu vực chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai, nơi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh. 

Trong khi đó, hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam sẽ do văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, thì UBND cấp xã chuyển hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại sổ đến văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Từ ngày 8/2/2021, quy định trên sẽ chính thức có hiệu lực.

(Theo Tạp chí Thanh Niên)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu