Thông tin thị trường

Chính thức ban hành lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội

  16/05/2017 - 09:47

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 630/QĐ-TTg quy định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội (NOXH) tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NOXH trong năm 2017 là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

lãi suất cho vay ưu đãi mua NOXH
 Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành lãi suất cho vay ưu đãi mua NOXH.

Nghị định 100/2015/NĐ-CP nêu rõ, trong các đối tượng được vay ưu đãi NOXH, đối tượng được vay vốn ưu đãi để thuê mua, mua, thuê NOXH; cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà để ở gồm có: Người thu nhập thấp, hộ cận nghèo, hộ nghèo tại khu vực đô thị; người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong đơn vị, cơ quan thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Được biết, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ nhằm bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ. Cụ thể, mức lãi suất ưu đãi NOXH tại Ngân hàng Chính sách xã hội đến ngày 31/12/2016 là 4,8%/năm.

(Theo Trí thức trẻ)