Thân nhân liệt sĩ có được miễn giảm tiền sử dụng đất không?

  30/12/2019 - 04:21

Hỏi: Người em út trong gia đình tôi hiện đang sống cùng mẹ tôi trên mảnh đất do cha mẹ để lại tại phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương, em đã làm thủ tục đứng tên sở hữu đất này.

Hiện em muốn tặng cho các thành viên trong gia đình mỗi người khoảng 200m2 thuộc khu đất đó và lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở cho mỗi người thêm 160m2. Mẹ tôi là vợ của liệt sĩ và 4 người con liệt sĩ. Tôi muốn hỏi trong trường hợp này chúng tôi có được hưởng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất hay không? Nếu được thì thủ tục thực hiện như thế nào. Gia đình tôi từ trước đến nay chưa được miễn, giảm thuế chuyển mục đích quyền sử dụng đất lần nào.

Võ Nhựt Trường (Bình Dương)

Trả lời:

Về thu tiền sử dụng đất đã được quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Cụ thể:

“Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

miễn giảm tiền sử dụng đất
Thân nhân liệt sĩ có được miễn giảm tiền sử dụng đất không?

2. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở.

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công”.

Người có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất theo các mức được quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

“Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất”...

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định: "Thân nhân liệt sỹ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ" bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; Vợ hoặc chồng; Con; Người có công nuôi dưỡng khi liệt sỹ còn nhỏ".

Về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Bình Dương. Theo đó:

“Điều 1. Phạm vi, đối tượng miễn, giảm

1. Quy định này quy định về việc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; được Nhà nước giao đất ở; được phép chuyển mục đích sử dụng từ đất khác sang đất ở; được công nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở.

2. Đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quy định này bao gồm:

... c) Thân nhân liệt sỹ;

3. Đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quy định này là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương và có hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương quản lý.

Điều 2. Nguyên tắc miễn, giảm

1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quy định này chỉ được thực hiện một lần đối với một hộ gia đình hoặc cá nhân; mức miễn, giảm được tính theo diện tích đất thực tế sử dụng nhưng tối đa không vượt quá hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất; trừ các trường hợp có quy định cụ thể về diện tích đất ở được miễn tiền sử dụng đất tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 của Quy định này.

2. Trường hợp một hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo Điều 3, Điều 4 Quy định này thì được miễn tiền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất theo Điều 4 Quy định này nhưng có nhiều mức giảm khác nhau thì được hưởng mức giảm cao nhất.

3. Trong một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở.

Điều 3. Miễn tiền sử dụng đất

2. Miễn tiền sử dụng đất cho các đối tượng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng khi được mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở; khi được giao đất ở, được chuyển mục đích sử dụng từ đất khác sang làm đất ở, được công nhận quyền sử dụng đất ở.

... Điều 4. Giảm tiền sử dụng đất

3. Giảm 70% tiền sử dụng đất cho các đối tượng: Thân nhân của liệt sỹ quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ”, gồm: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con; người có công nuôi dưỡng khi liệt sỹ còn nhỏ, bao gồm cả các trường hợp có hoặc không được hưởng trợ cấp hàng tháng); thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước””

Từ những quy định trên có thể thấy, gia đình của ông Võ Nhựt Trường có mẹ là vợ của liệt sĩ và 4 người là con liệt sĩ thì vợ và các con của liệt sỹ đều được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 và Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND nêu trên của UBND tỉnh Bình Dương nếu đảm bảo là thân nhân của liệt sĩ theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ”) và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương.

Mức miễn, giảm khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng từ đất khác sang làm đất ở và chỉ thực hiện một lần đối với một hộ gia đình hoặc cá nhân sẽ được tính theo diện tích đất thực tế sử dụng nhưng tối đa không vượt quá hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do UBND tỉnh Bình Dương quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Các thủ tục thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ cần phải đảm bảo đúng với quy định được nêu tại Điều 5 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương.

Cục Thuế tỉnh Bình Dương

(Theo cafeland)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu