Quy định bồi thường nhà đất ở nằm trong hành lang bảo vệ đường điện?

  05/11/2019 - 05:12

Hỏi: Khu đất của gia đình tôi đã được chứng nhận là đất ở, có xây nhà trên đất hiện nằm trong kế hoạch thu hồi để xây dựng hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện đi qua.

Vậy tôi muốn hỏi về mức bồi thường đối với nhà đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện đi qua được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

thanhle@...

 bồi thường nhà đất ở
Quy định bồi thường nhà đất ở nằm trong hành lang bảo vệ đường điện?

Luật sư tư vấn:

Điều 18, 19 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP đã quy định cụ thể về mức bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV. Theo đó:

"Điều 18. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

1. Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV theo quy định tại Điều 13 Nghị định này thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một (01) lần như sau:

a) Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được bồi thường, hỗ trợ phần diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không;

b) Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không lớn hơn 70% giá trị phần nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, theo đơn giá xây dựng mới của nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có tiêu chuẩn tương đương do UBND cấp tỉnh ban hành;

c) Trường hợp nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật, UBND cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

Điều 19. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

1. Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

a) Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;

b) Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

c) Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;

d) Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, UBND cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

2. Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

3. Mức bồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này doUBND cấp tỉnh quy định cụ thể. Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp."

Căn cứ theo quy định nêu trên, gia đình bạn sẽ được bồi thường đối với phần diện tích nhà đất thuộc khu vực hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không điện áp đến 220 kV do hạn chế khả năng sử dụng, ảnh hưởng sinh hoạt. UBND cấp tỉnh sẽ là cơ quan quy định về mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể nhưng không lớn hơn mức bồi thường được Chính phủ. Theo đó:

Mức bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt không lớn hơn 70% so với giá trị nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức giá này được tính theo đơn giá xây dựng mới của nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có tiêu chuẩn tương đương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành

Mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất ở và các loại đất khác là không lớn hơn 80% so với mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

Mức bồi thường, hỗ trợ áp dụng cho loại đất trồng cây lâu năm sẽ không lớn hơn 30% so với mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm tính trên diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An

(Theo cafeland)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu