Thu hồi phương án sử dụng đất doanh nghiệp chưa phù hợp

  15/05/2019 - 01:22

Dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh thực hiện pháp luật, chính sách quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, sử dụng vốn tại doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ được nghiên cứu và hoàn chỉnh bởi Bộ Tài chính.

phương án sử dụng đất doanh nghiệp
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW xác định giá đất cụ thể theo
quy định của Luật Đất đai.

Bộ Tài chính theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng sẽ tiến hành rà soát cơ sở pháp lý việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với các trường hợp doanh nghiệp đã cổ phần hóa, được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để xử lý những trường hợp thu hồi, đấu giá nhưng doanh nghiệp có tài sản trên đất không trúng đấu giá.

Riêng với những trường hợp có sự khác biệt giữa Luật Đất đai và Nghị quyết của Quốc hội sẽ được Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, để làm rõ mục đích của việc giao trách nhiệm "xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai" (cho thuê đất/xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa/căn cứ tính tiền bồi thường...), Bộ Tài chính sẽ rà soát Chương trình hành động của Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Mặt khác, đối tượng "các doanh nghiệp cổ phần hóa còn lại" (doanh nghiệp là công ty con của doanh nghiệp có vốn nhà nước 100%, doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng phương án sử dụng đất chưa được phê duyệt) cũng sẽ được xác định rõ ràng hơn.

Ngoài ra, "trường hợp phương án sử dụng đất doanh nghiệp đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, ngành nghề kinh doanh và pháp luật về đất đai hiện hành thì kiên quyết tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của pháp luật" sẽ được rà soát đúng theo quy định của pháp luật về đất đai.

(Theo Tapchitaichinh.vn)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu