Tư vấn luật

Thủ tục chuyển nhượng chung cư khi chưa có sổ hồng

  02/04/2018 - 04:54

Hỏi: Luật sư có thể giải đáp giúp tôi về thủ tục chuyển nhượng căn hộ chung cư khi chưa có sổ hồng được không? Tôi xin cảm ơn.

haiphan@...

Trả lời:

Điều kiện nhà ở tham gia giao dịch được quy định tại Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014. Trong quy định về giao dịch nhà ở mà nhà ở không cần phải có Giấy chứng nhận, có trường hợp mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.

Điều 59 Luật Kinh Doanh bất động sản năm 2014 quy định về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai như sau:

"1. Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng.

2. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên mua, bên thuê mua nhà ở với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.

3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Việc chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều này không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này".

Nghị Định 76/2015/NĐ-CP cũng có quy định:

"Điều 11. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

1. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

2. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai, bên đề nghị cấp giấy chứng nhận phải nộp thêm cho cơ quan cấp giấy chứng nhận các giấy tờ sau:

a) Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đã ký lần đầu với bên cho thuê mua (bản chính);

b) Văn bản chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng đã có xác nhận của bên cho thuê mua (bản chính)".

chuyển nhượng chung cư
Điều kiện nhà ở tham gia giao dịch được
quy định tại Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014

Theo những quy định trên, trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai sẽ thực hiện theo Điều 9 Nghị định này.

Văn bản chuyển nhượng theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Nếu bên chuyển nhượng là cá nhân, hộ gia đình, tổ chức không phải là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản thì văn bản chuyển nhượng phải có công chứng hoặc chứng thực.

Hồ sơ để công chứng hoặc chứng thực gồm:

- Nếu bên nhận chuyển nhượng là cá nhân thì cần chuẩn bị chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu; nếu bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì phải có giấy đăng ký thành lập hoặc quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu);

- Hợp đồng thuê mua nhà, công trình đã ký lần đầu với bên cho thuê mua và văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó với trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi (bản chính);

- Các giấy tờ khác theo quy định về công chứng, chứng thực.

Các bên chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có trách nhiệm nộp thuế, phí và lệ phí cho việc chuyển nhượng hợp đồng theo quy định.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An

(Theo Cafeland)