Tư vấn luật

Thắc mắc về việc đính chính, thu hồi sổ đỏ

  05/02/2018 - 11:59

Hỏi: Quy định đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp cấp không đúng diện tích đất theo Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013 được hiểu như thế nào?

Ông Lê Nguyên Đức (Đà Nẵng)

Ông Đức cho rằng, hiện nay chưa có sự thống nhất trong việc đính chính thu hồi Giấy chứng nhận cấp không đúng diện tích đất giữa các cơ quan địa chính nhà đất. Ông muốn Bộ TN&MT giải thích rõ về quy định này.

Ông Đức đưa ra ví dụ: Trường hợp thứ nhất, thửa đất trong hồ sơ địa chính là 80m2, Giấy chứng nhận cấp 80m2 nhưng khi bị khiếu nại, diện tích mà Phòng TN&MT đo được là 85m2. Hoặc Giấy chứng nhận ghi 85m2 trong khi hồ sơ địa chính ghi 80m2. Trường hợp thứ hai, Giấy chứng nhận đã cấp 80m2, hồ sơ địa chính xác lập ban đầu, thửa đất đo đạc 80m2, đo đạc thực tế vẫn đúng 80m2. Khi bị nhà liền kề khiếu nại về việc chồng lấn ranh giới, Phòng TN&MT cho rằng thu hồi đính chính Giấy chứng nhận đã cấp sau áp dụng điều luật trên "Giấy chứng nhận cấp không đúng diện tích đất" như trên.

Vậy cho tôi hỏi, trường hợp nào phải ra tòa án phân xử, trường hợp nào phải đính chính thu hồi?

đính chính sổ đỏ
Giấy chứng nhận đã cấp không đúng diện tích là diện tích trên Giấy chứng nhận
không đúng với diện tích thực tế có đủ điều kiện để cấp giấy

Trước thắc mắc của ông Đức, Bộ TN&MT trả lời như sau:

Điều 106 Luật Đất đai quy định, Giấy chứng nhận đã cấp không đúng diện tích là diện tích trên Giấy chứng nhận không đúng với diện tích thực tế có đủ điều kiện để cấp giấy (cấp thiếu hoặc cấp thừa diện tích). Khi đó, Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận để cấp lại theo Khoản 1, Điều 106 mà không phải đính chính Giấy chứng nhận đã cấp như quy định tại Khoản 2, Điều 106.

Nếu có sai sót trong việc ghi thông tin vào Giấy chứng nhận về diện tích của người được cấp Giấy chứng nhận so với diện tích mà người sử dụng đất đã kê khai, được UBND cấp xã và Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì không phải thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp mà chỉ cần đính chính sai sót.

Trong 2 trường hợp mà ông Đức nêu, trường hợp thứ nhất, so sai số trong đo đạc, Giấy chứng nhận đã cấp sẽ bị thu hồi để cấp Giấy chứng nhận mới theo Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trong trường hợp thứ hai, Giấy chứng nhận đã cấp không cần đính chính, thu hồi vì đã đúng diện tích thực tế sử dụng.

(Theo Chinhphu.vn)